28 Nov 1998 00:00 UTC (16:00 PST 27 Nov 98)

The 25 Meter ( 11.65 - 12.05 MHz ) BCB is about 40 dB above everything else. RTTY @ 12.702 kHz.

 

10 - 15 MHz

 

 

 Back to NRD545